Ministranci

Stopnie ministranckie

Nasz kościół nie jest kościołem parafialnym ale rektoralnym. Nie mamy tylu ministrantów, aby zastosować  pełny system stopni ministranckich. Dlatego posługujemy się jego uproszczoną wersją:

Kandydaci (K)

K to chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami. Uczą się służyć podczas liturgii i zapoznają ze sprzętami liturgicznymi.

Kandydatura trwa 3 miesiące (może zostać wydłużona lub skrócona, w zależności od postępów kandydata).

Po jej zakończeniu kandydat zostaje przyjęty do grona ministrantów.Kandydaci nie noszą żadnego stroju liturgicznego (tylko szarfę – przełożoną z ramienia pod bok).

Ministranci (M)

M pełnią służbę przy ołtarzu, zwłaszcza podczas Mszy świętej – w niedzielę i w tygodniu.

Doskonalą się w wykonywaniu podstawowych czynności liturgicznych i poznają nowe.

Uczą się systematyczności (wierności) w pełnieniu dyżurów liturgicznych.Strojem ministranta jest komża i kołnierzyk (pelerynka).

Ministranci starsi (MS)

MS podczas liturgii pełnią ważniejsze funkcje i czuwają nad młodszymi kolegami.

Jeśli nie ma MOK, to przejmują jego obowiązki:

rozdzielają w zakrystii funkcje pomiędzy innych ministrantów i przewodniczą modlitwie przed i po służeniu

(jeśli w zakrystii jest kilku MS, to czyni to ten, który najdłużej jest starszym ministrantem; jeśli mają ten sam staż, to starszy wiekiem).

MS może zostać ministrant, który: jest ministrantem przynajmniej rok, skończył już szkołę podstawową, wykazał się pilnością.  O przejściu ministranta do tej grupy decyduje Ksiądz Opiekun.Ministrant starszy nosi albę  z odpowiednim znaczkiem i przepasany jest cingulum (ozdobnym sznurem, paskiem).

Ministranci ołtarza i księgi (MOK)

MOK podczas liturgii mają pierwszeństwo przed innymi ministrantami i czuwają nad prawidłowym przebiegiem służby.

MOK rozpoczyna (2 min. przed wyjściem do ołtarza) modlitwę przed służeniem i przewodniczy modlitwie po służeniu.

Rozdzielają w zakrystii funkcje pomiędzy innych ministrantów

(jeśli w zakrystii jest kilku MOK, to umawiają się między sobą, który ma rozdzielić funkcje i przewodniczyć modlitwie przed i po służeniu).

MOK opiekują się księgami liturgicznymi i mogą wygłaszać wezwania modlitwy wiernych.

Mogą także przygotowywać się do posługi lektora.

O włączeniu MS do grupy MOK decyduje Ksiądz Opiekun,

który bierze pod uwagę jego doświadczenie i zaangażowanie (w służbie, w udziale w zbiórkach).

Ministrant ołtarza i księgi ubiera albę  z przysługującym mu znaczkiem i przepasany jest cingulum.

Lektorzy (L)

L zajmują szczególną pozycję we wspólnocie ministranckiej.

Są ministrantami Słowa Bożego (czyli czytają Pismo św. podczas liturgii).

Mogą spełniać także wszystkie funkcje ministranckie podczas celebracji.

Lektorem może zostać MOK, który:

jest uczniem II klasy gimnazjum lub wyższej; ukończył przynajmniej skrócony kurs lektorski; wykazał się pilnością w swojej służbie ministranckiej.

Strojem lektorskim jest alba, przepasana cingulum i krzyż lektorski.

L oraz MOK są pomocnikami Księdza rektora i wspierają go w jego posłudze. Niektórzy z nich mogą pełnić funkcję opiekunów ministrantów.

Niezależnie od pełnionych stopni ministranci mogą otrzymać funkcję psałterzysty (kantora).

Funkcję tę przyznaje Ksiądz Opiekuna zależności od indywidualnych predyspozycji ministranta.

HONOROWYMI członkami Liturgicznej Służby Ołtarza są:

  • Seniorzy – studenci i inni dorośli panowie, którzy mimo swoich obowiązków nadal chcą służyć przy ołtarzu. Ich strojem jest alba lub komża.
  • Bracia zakonni i klerycy – którzy mieszkają w naszym domu albo przebywają w nim gościnnie.
  • Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej – to mężczyźni, którzy nie są księżmi, ale otrzymali od biskupa prawo rozdzielania Komunii.
  • W naszej wspólnocie szczególne miejsce zajmuje Br. Heniu, który jest zakonnikiem, opiekunem kościoła i zakrystianinem i nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej.

Przez ostatnie lata opiekunami ministrantów byli:

  • ks. Zygmunt Śmigowski SD
  • ks. Jan Bukowiec SDS
  • ks. Leszek Kopiec SDS
  • ks. Rafał Czyż SDS
  • br. Henryk Szostak SDS.
  • Barłomiej Polczyński, Piotr Potoczek, ks. Henryk